Uni-Logo

Department Manager

Core Facilities:

 • PD Dr. Bernd Kammerer - Metabolomics
   

T  +49(0)761 203-97137
bernd.kammerer@zbsa.uni-freiburg.de
 

 • Dr. Roland Nitschke - Life Imaging Center

T  +49(0)761 203-2934
roland.nitschke@biologie.uni-freiburg.de

 

 • Core Competence Proteomics Manager

T  +49(0)761 203-97147

 

Reseach Groups:

 • Dr. Günter Roth

 

 • Prof. Robert Murphy - FRIAS

T  +49(0)761 203-97154
murphy@cmu.edu

 • Dr. Peter Pfaffelhuber - FRISYS

T  +49(0)761 203-97153
peter.pfaffelhuber@stochastik.uni-freiburg.de

 

 • Junior Prof. Dr. Matias Simons
   
 • Junior Prof. Dr. Stefan Eimer

 • Dr. Jörn Dengjel - FRIAS

T  +49(0)761 203-97344 (FRIAS)
joern.dengjel@frias.uni-freiburg.de

 •  Dr. Stefan Günther

 

 

Former Reseach Groups:

 • Regulatorische Netzwerke
  Dr. Enrico Schmidt
   

T  +49(0)761 203-97155 / 97298 (mob.)

 
  
 • Dr. Tilman Brummer - bioss B2

T  +49(0)761 203-97179 / 97297 (mob.)
tilman.brummer@zbsa.de


 • Andrea Weber - bioss Toolbox

T  +49(0)761 203-97169
andrea.weber@bioss.uni-freiburg.de
 

 • Dr. Christian Fleck - FRISYS


T  +49(0)761 203-97198
christian.fleck@fdm.uni-freiburg.de

 

 • Dr. Dirk Lebiedz - FRISYS

T  +49(0)761 203-97161
dirk.lebiedz@biologie.uni-freiburg.de

 

 • Dr. Hauke Busch - FRIAS

T  +49(0)761 203-97184
hauke.busch@frias.uni-freiburg.de

 

 • BIOSS Incubator

  -Dr. Maria Manukyan

  -Dr. Zhike Zi

  -Dr. Britta Hartmann

   

  

Contact

Center for Biological Systems Analysis

University of Freiburg

 

 • Address:

    Habsburgerstr. 49
    79104 Freiburg
    Germany
 
 • Delivery entrance:

    Hauptstr. 1
    79104 Freiburg
 

 

Personal tools